Áo dài gấm suông xưa - 106573770 (2023)

Lưu ý : GẤM SX LIÊN TỤC KG BỊ ĐỨT HÀNG, KHÁCH SỈ CHẠY QUẢNG CÁO IB XƯỞNG. 🌸 SER ÁO DÀI GẤM SUÔNG XƯA ( PHỐI MÀU QUẦN TÙY THÍCH) 💲HA 020223 - 400🔸CHẤT BAO TEST, ĐẸP MÊ LY!🔸HÀNG THIẾT KẾ, CÓ SẲN TẠI XƯỞNG!🔸Xưởng may trực tiếp, giá sỉ tận nguồn không qua trung gian. Sỉ nhiều hơn ib trực tiếp!👉NHẬN ĐẶT HÀNG THEO MẪU, THIẾT KẾ THEO HÌNH SP YÊU CẦU SLG TỪ > 10c/Size/-strong Chuyên sỉ & lẻ: ***- giảm 5-30k/sp cho khách sỉ lấy slg nhiều!💁 THÔNG TIN SẢN PHẨM:✳️Chất liệu: GẤM Đông HƯNG cao cấp mềm mại✳️Sản phẩm có độ co giãn (từ 48 - 65kg)✳️Kích thước: S.M,L,XL,XXL🔺Size S: ngực 84-86cm, eo 66-68cm, dài áo 120m🔺Size M: ngực 88-90cm, eo 70-72 cm, dài áo 120Cm🔺Size L: ngực 90-92cm, eo 74-76cm, dài áo 120cm🔺Size XL: ngực 94-96cm, eo 76-78cm, dài áo 120cm🔺Size XXL: ngực 98-100, eo 80-82 cm, dài áo 120cm🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸#damcongso, #aodaitruyenthong, #aodaicachtan, #bosiquanao

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 17/01/2024

Views: 5499

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.